Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.
W przypadkach uzasadnionych medycznie pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada udzielana jest w terminie uzgodnionym między lekarzem a pacjentem. Przyjęcie w umówionym terminie dotyczy także kontynuacji leczenia oraz sytuacji, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem rodzinnym nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej.

Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
W związku z realizacją zadań ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta, do kompetencji lekarza POZ należą:

Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być także czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00.

Kierowanie na badania laboratoryjne
Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.
W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.
Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.
Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

Kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Skierowania na inne badania diagnostyczne, które nie znajdują się w koszyku gwarantowanych badań na zlecenie lekarza POZ, wystawiają lekarze specjaliści.

Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala
Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Wypisywanie recept według zalecenia lekarza specjalisty
Lekarz POZ może wystawić swojemu pacjentowi receptę na leki, które zaordynował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez tego lekarza imienną dla danego pacjenta informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, o okresie stosowania i dawkowania zaordynowanych leków oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Kierowanie na rehabilitację
Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia, inaczej starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.

 

Nie daj się zaskoczyć kiepskiej pogodzie.